Općina Negoslavci

Cijenik odvoza otpada :

Cjenik se primjenjuje od 1. siječnja 2020. godine.

Suglasnost

Volumen spremnika Nova mjesečna obvezna
minimalna naknada (kn)
Nova cijena za
jedno pražnjenje (kn)
Bez
PDV-a
Iznos
PDV-a
Sa
PDV-om
Cijena
bez PDV-a
Iznos
PDV-a
Cijena
s PDV-om
120 litara 31,00 4,03 35,03 4,50 0,59 5,09
240 litara 7,00 0,91 7,91
1100 litara 200,00 26,00 226,00
10 m3 2.000,00 226,00 2.226,00
Dodatna vreća za bio otpad 80 litara 10,00 1,13 11,13
Dodatna vreća za otpad 120 litara 10,00 1,30 11,30
Dodatne vreće za plastiku 10,00 1,30 11,30
Mjesečni odvoz recikliranog otpada U cijeni obvezne minimalne naknade
Odvoz glomaznog otpada 2 puta godišnje do 5 m3 U cijeni obvezne minimalne naknade